Zeitungsartikel


En flotten Artikel vun eiser Generalversammlung dëst Joer den 17. Mäerz zu Bourschend gouf et an der 3. Ausgab vun der Fëscher, Jeeër an Hondsfrënn Zeitung 2018.


An der Ausgab vun der Fëscher, Jeeër an Hondsfrënn Zeitung vum Februar 2018 fannt Dir en Artikel iwwert eis Spend fir Arista Bee Research déi mir um Bëschfest 2017 gesammelt hunn.


En Zeitungsartikel aus der Fëscher, Jeeër an Hondsfrënn Zeitung vun eiser 1. "Coupe Passioun Juegd" déi mir den 27. August 2017 zu Déifferdeng um Schéissstand organiséiert hunn. Merci un jiddereen deen mat gemaach huet.